JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

10 บทเรียนที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนเริ่ม ธุรกิจ SMEs
ทางลัดในการไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดของ ธุรกิจ SMEs นอกจากการลงมือทำแล้ว บทเรียนและประสบการณ์จากผู้ประกอบการอื่นๆก็เหมือนเป็นคู่มือที่จะทำให้เราสามารถเตรียมตัว ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการประกอบธุรกิจ บทความนี้รวบรวมสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากจะรู้ก่อนที่เค้าจะเริ่ม ธุรกิจ SMEs เพราะถ้ารู้อาจจะเตรียมตัว ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ 1. เก็บบันทึกต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจ ในช่วงเริ่มต้น ธุรกิจ SMEs ส่วนมากผู้ประกอบการจะหมุ่นอยู่กับการพัฒนาสินค้าและบริการ การบริหารงานของบริษัทโดยไม่ได้สนใจการเก็บบันทึกต่างๆ ทั้งเรื่องของบัญชี ภาษี ยอดขาย รายชื่อลูกค้าหรือเอกสารทางกฎหมายต่างที่จำเป็น เมื่อเวลาผ่านพ้นมา เมื่อต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นถ้าไม่มีก็อาจจะเกิดปัญหาได้ เช่น การเก็บบันทึกรายชื่อลูกค้า หรือ การเก็บฐานข้อมูลลูกค้า ถ้ามีการวางแผนการบันทึกข้อมูลแต่แรก จะช่วยให้สามารถบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วในการทำ CRM (Customer Relationship Management) 2. รู้จักการรักษาสมดุล ในการลงทุนเชิงรุก เชิงรับ และการตัดสินใจต่างๆ บางครั้งมากไป บางครั้งเร็วไป บางครั้งน้อยไป ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจได้ ดังนั้นความสามารถในการรู้ความแตกต่างระหว่างการลงทุนเชิงรุกกับการลงทุนเชิงรับเป็นสิ่งจำเป็นในการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อให้สามารถรักษาสมดุล และมั่นใจในลงทุน 3. ไม่ต้องสมบูรณ์แบบมาก ความสมบูรณ์แบบ การใส่ใจ... Read more