JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
การจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ถือเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สำคัญซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตู การค้าหลักของประเทศเพื่อเชื่อมโยง กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนา ระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและ การขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องรองรับ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่ง คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพ เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ ชายแดน ได้แก่ (1) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (3) อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (4) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ (5) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งในเวลานี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการควรได้มีการปรับตัวเตรียม... Read more