JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

เหตุผลที่ควรเลือกจ้างพนักงานจาก ทัศนคติ (Attitude)
ในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ประกอบด้วยคนมากมาย ต่างนิสัย ต่างคุณสมบัติ ต่างการแสดงออก และต่างความรู้ความสามารถ เป็นที่ถกเถียงกันมานานว่า เราควรเลือกจ้างพนักงานจากอะไร ความรู้ความสามารถ? ปริญญา? มหาวิทยาลัย? ลักษณะส่วนตัว? หรือ ทัศนคติ? มีผลการวิจัยแสดงว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) มีผลต่อความเป็นผู้นำและองค์กร กล่าวคือ ถ้าขาดความฉลาดทางอารมณ์ ก็ส่งผลต่อความล้มเหลวในการบริหาร แล้วถ้าเป็นพนักงานล่ะ ทัศนคติ (Attitude) ส่งผลต่อการทำงานได้อย่างไร บทความนี้จะกล่าวถึง เหตุผลที่ควรเลือกจ้างพนักงานจาก ทัศนคติ (Attitude) 1. พวกเขาจะไม่สนใจเสียงรอบข้างและช่วยให้คนอื่นๆสนใจในงานมากขึ้น ลองนึกดูดีๆ ถ้าทุกวันในบริษัทมีแต่การเม้าท์กัน นินทากัน ที่เกิดจากคนที่มีทัศนคติในทางลบทั้งนั้น คนที่ชอบก็จะไม่สนใจงาน มัวแต่ร่วมวงนินทา ส่วนคนที่ไม่ชอบ ก็จะประสาทเสียกับพฤติกรรมเหล่านี้ อย่าลืมว่าพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและบรรยากาศที่ไม่ดีในริษัท แต่ถ้าพนักงานมีทัศนคติที่ดี ก็จะไม่ได้สนใจเสียงต่างๆเหล่านี้ เรียกว่าไม่ได้รู้เรื่องด้วยซ้ำ จะปฎิเสธการร่วมวงนินทา และช่วยทำให้บรรยากาศดีขึ้น ผมมักจะเรียกคนเหล่านี้ว่า “ตัวเปลี่ยนเกมส์” บ่อยครั้งคนเหล่านี้ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศมาคุเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้น เช่นการเปลี่ยนความสนใจไปเรื่องอื่นๆ ชวนกันเที่ยว... Read more