JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

ลาวออกกฎหมายห้ามต่างชาติทำห้าง-ค้าปลีก
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ รายงานข่าวว่า รัฐบาลลาวออกกฎหมายห้ามต่างชาติเปิด ร้านค้าส่ง และ ค้าปลีก ที่มีวงเงินลงทุนน้อยกว่า 8,000 ล้านกีบ เผยให้คนลาวเท่านั้นที่ทำห้างสรรพสินค้าและเครือข่ายค้าปลีกขนาดเล็กได้ รัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ลาว นางเข็มมณี พลเสนา ได้ออกประกาศกระทรวงในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นกรอบและระเบียบสำหรับการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าและเครือข่ายร้านค้าปลีก โดยประกาศดังกล่าว ห้ามต่างชาติลงทุนในธุรกิจร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ต ร้านค้าปลีกและส่งซึ่งมีเงินลงทุนน้อยกว่า 8,000 ล้านกีบ (ประมาณ 34.9 ล้านบาท) หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ส รายงานว่าระเบียบดังกล่าวระบุให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100 % ในกิจการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่มีการลงทุนอย่างน้อย 160,000 ล้านกีบ (ประมาณ 698 ล้านบาท) และสามารถถือหุ้นได้ 70 % ถ้าลงทุนน้อยกว่า 160,000 ล้านกีบ แต่ไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านกีบ (ประมาณ 349 ล้านบาท) ในกรณีที่ต่างชาติถือหุ้นน้อยกว่า 51... Read more