JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Thai SME Research

เปิดโลกธุรกิจ SMEs

การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
การจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ถือเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สำคัญซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตู การค้าหลักของประเทศเพื่อเชื่อมโยง กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนา ระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและ การขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องรองรับ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่ง คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพ เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ ชายแดน ได้แก่ (1) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (3) อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (4) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ (5) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งในเวลานี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการควรได้มีการปรับตัวเตรียม... Read more
สศอ. ชี้ช่องเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก FTA ของอุตสาหกรรมไทย
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้ช่องเก็บเกี่ยวการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ของอุตสาหกรรมไทย อาทิ สินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เครื่องหนัง ยา ไฟฟ้า เป็นต้น โดยกระตุ้นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีการใช้สิทธิไม่ถึง 50% ทั้งภาคนำเข้าและส่งออกให้สูงขึ้น และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์ในระดับที่สูงอยู่แล้วให้เต็มที่ 100% ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนสินค้าให้มากยิ่งขึ้น นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ ภาคอุตสาหกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องนั้น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้วของไทย จำนวน 11 ฉบับ กับ 15 ประเทศ คือ 1) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 2) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 3) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น 4) ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย ในกลุ่มสินค้าเร่งลดภาษี... Read more